Fylkestinget i Hordaland med historisk grønnt budsjettalternativ

For første gang i historien har MDG og V fremmet et felles grønt budsjettalternativ.

(Se nedenfor)

Gruppeleder i MDG Tom Sverre Tomren, kommenterer dette slik:

«Helt siden Arne Næss sin tid har mange i miljøbevegelsen arbeidet for å etablere en grønn akse i norsk politikk. Vårt samarbeid med Venstre, og dette budsjettet må sees i lys av visjonen om å etablere en grønn blokk i Hordalandspolitikken som alternativ til den grønne og den røde blokk»

«Samarbeidet med V har vært veldig godt, og der vi har vært uenig har vi snakket oss frem til konsensus. Jeg håper at enda flere parti som kaller seg grønne vil slutte seg til en grønn blokk ved neste budsjett. Jeg ser at V, R, SV og MDG ofte stemmer likt i miljørelaterte saker. Om vi hadde arbeidet systematisk sammen ville vi kunne få større påvirkning enn vi har på politikken per i dag»

 

Av enkelt punkt i budsjettet trekker Tomren fram:

 • Vi vil videreføre ordningen med gratis elbil på fergen, taksfrys på månedskort, Enhetstakst Arna- Bergen, Målt mot pris og lønnsvekst: Frys av prisen på buss billetter.
 • Økt tilskudd til klimaplanen 3 millioner (noe av dette innrettet for å gi større tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner i fylket)
 • Kjøp av fylkeskommunale elbiler
 • Hydrogenstasjon

Vi har også løftet fram et prosjekt med vekt på religionsdialog (0,5 millioner). I en tid med økt spenning mellom ulike tros og livsynsgrupper og økt religionsmangfold er dette er viktig prosjekt som vil komme hele fylket til gode.

 

Grønt skifte på Vestlandet

 

Budsjettet til fylkeskommunen skal tydeleg prioritere og medverke til det grøne skifte regionalt. Som offentleg forvaltar skal me leggje til rette for: ei engasjert omstilling til eit berekraftig nullutslipssamfunn, eit engasjert og nyskapande næringsliv, engasjerte ungdommar i utdanning, og eit engasjerande og inkluderande kulturliv som sikrar kreativitet, nyskaping og deltaking.

 

Fylkesrådmannen sitt budsjettframlegg til 2016 syner måtehald og emne til prioritering. MDG og V vil rose fylkesrådmannen, dette er både naudsynt og beundringsverdig. Vi har ved gjentekne høve understreka vår uro over den alarmerande auka i Hordaland fylkeskommune si gjeldsgrad, og vi har peika på tiltak. På investeringsbudsjettet har vi lite slingringsmonn. Vi er, som fylkesrådmannen skriv, langt over det nivået Riksrevisjonen tilrår.

 

Vi tilrår difor å holde disposisjonsfondet både på drift og investering på eit nivå som gjev fleksibilitet og førebur oss på framtida.

 

Som del av ei større verd, må regionar og lokalsamfunn vere både handlekraftige og framsynte, budde på framtida. I dette ligg emne til omstilling gjennom å både vere fleksibel og utviklingsorientert. Samstundes som HFK skal levere på sine kjerneoppgåver, må og skal vi være eit spydspiss innanfor klima- og miljøpolitikk og bidra til dei store omstillingane på Vestlandet. For å kunne være ein grøn spydspiss under desse føresetnadene må vi kunne prioritere på ansvarleg, føreseieleg vis.

 

I forordet til Klimaplan for Hordaland 2014-2030 heiter at «Klimaplanen skal legges til grunn for andre regionale planer i Hordaland». I økonomiplanen for 2015-2018 skriv fylkesrådmannen: «Klimaplanen vert sentral i økonomiplanperioden». Vi meiner klimaplanen for Hordaland såleis skal ha status som overordna styringsdokument for all regional planlegging, for utvikling og for budsjettarbeidet. Dette betyr at all sakshandsaming og forvaltning skal ha klimamåla som ein viktig del av grunnlaget. Intensjonen bak å ha eit klimabudsjett for alle tiltak er for å kunne måla om tiltaket faktisk førebur oss på framtida, eller om det snarare opprettheld dagens utslepp og utsleppsutvikling.

 

Transport og kollektiv:

For å nå våre eigne vedtekne klimamål om å senke utsleppa av klimagassar 20% innan 2020, og om at all persontransport skal være 20% elektrisk innan 2020, så er vi nøydde til å opprettholde insentiva til å køyre elektrisk, inkludert støtteordninga på ferje. El-biler i Hordaland har i 2015 nådd ein marknadsdel på 5 %. Ingen andre land i verda har oppnådd slik suksess på området som Noreg. HFK må opprettholde og styrke vår storstilte satsing på støtteordningar til etablering av normalladepunkt, samt sikre den vedtekne satsinga på hurtigladning i alle kommunesentra og regionsentra. Vi legg også inn midlar til kjøp av 11 fylkeskommunale elbilar, jamfør pk. 5.10 i Klimahandlingsplanen for 2016. Vi vil arbeide for at Bygarasjen skal ha gratis parkering for el-biler gjennom hele perioden, og den skal tilbys støtte til etablering av 100 ordinære ladepunkt gjennom klimaplanens handlingsprogram.

 

Som fylkeskommune har vi eit særskilt ansvar ovenfor transportsektoren, som er eit av dei største utsleppskjeldene i fylket. For å lukkast, trengs omstilling til fornybare energikjelder og nyskapande teknologi, men samstundes ei djuptgåande endring av reisevaner og transportbehov, både til lands og til sjøs. Vi ynskjer at ein revidert samferdselsstrategi vert utarbeidd, med konkrete tidsplanar for å omstilla til eit kollektiv- og transportsystem med nullutslepp i Bergensregionen og resten av fylket. Eit slikt system vil inkludera trolleybusser, batteribusser, hydrogenbusser, og hybrider av desse, i tillegg til bybane, ferje, hurtigbåt m.m. Ny trafikk må koma i form av kollektivtransport, eller i form av gange og sykkel. I fyrste omgang ynskjer me følgjande tiltak:

 

 • Aktiv satsing på innfartsparkering, auka ruteproduksjon også i distrikta.
 • Einskapstakst på togstrekninga Arna-Bergen. Me understrekar at dette burde vera eit statleg tiltak, og ikkje eit fylkeskommunalt ansvar, og meiner også at den føreslegne fylkeskommunale innsatsen bør evaluerast etter eit år, for å kartleggja om det har den ynskte effekten på passasjertalet. Evalueringen må sjåast i samanhang med forventa auke i passasjertal grunna innføring av tidsdifferensierte bompengar.
 • Prioriterte kollektivfelt på alle innfartsårer inn til sentrum.
 • I høve rullering av kollektivplan for Sunnhordland vert det sett av midlar til styrking av ruteproduksjon, både til Sunnhordland og til distrikta elles.
 • Venstre/MDG ber administrasjonen om å nytte videokonferanseteknologi til intern møteverksemd. Ved revidering av budsjett ynskjer vi status på hyppigheten av slik bruk.
 • Satsing på hydrogen som eit supplement til elektrifisering av bilparken, for å sikre bygging av hydrogenfyllestasjon på Danmarksplass er det sett av 4 mill. i investeringsbudsjettet. Desse må kunne overførast til 2017 om finansiering med Enova ikkje løyser seg i 2016.
 • Kjøp av 11 fylkeskommunale el-bilar
 • Bygge ut trolleybussnettverket
 • Fergeanbuda i 2020 lysast ut med krav om nullutslippsteknologi. Prosjektering og planlegging for dette må startast no.
 • Satsing på landstraum til skip i Bergen hamn bør vere eit kontinuerleg satsingsområde framover i inneværande periode, særleg med tanke på luftforureinings problematikken i Bergen, der skip ved hamn kan utgjere betydelege bidrag til å minske denne.Regional utvikling:For å understreke dette aukar vi i vårt budsjettframlegg avsetjinga av midlar til klimaplanen, direkte knytt til gjennomføringa av fylkets handlingsprogram. Vestlandet står i ein nøkkelposisjon for å kunne verta eit pilotprosjekt for eit nytt regionalt nivå, med regionalutvikling, klima og miljø som hovedfokus.I tråd med tildelinga av 20 mill frå statleg hald, meiner vi Hordaland er skikka til å tenkje nytt i omstillinga av regioner. MDG og Venstre ynskjer at HFKs regionale næringsstrategi og HNH skal føresetje og prioritere klimaretta næringsutvikling og omstillingsemne, med særleg vekt på ny teknologi knytt til fornybar energi, miljøinnovasjon innan oppdrettsnæring og maritim sektor, nye produksjonsmetodar, og fokus på foredling, distribusjon og sal av lokalmat og lokale produkt. Vi vil arbeide for å få nye NCE (Norwegian Center of Expertise) til Hordaland. Dette skal være ei prioritert satsing, og vrir fokuset vekk frå olje- og gassrelaterte klynger.Utdanning:    Som bakteppe til all menneskeleg aktivitet ligg kultur, og for fylket er det viktig å satse på kultur, idrett og friluftsliv. Fellesskap, dugnadslyst og engasjement er vesentleg både for inkludering, integrering og førebyggande arbeid. Kultur bidrar til identitetsbygging, kunnskap, historiebevissthet, danning og erkjenning i samfunnet 
 • Viktige punkt er :
 • Kulturpolitikken må, gjennom Premiss Kultur, aktivt og bevisst tilrettelegge for dette. Kulturformidling til barn og unge skal være et prioritert satsningsområde, og her er den kulturelle skulesekken et viktig virkemiddel. Vestlandet må styrkes som en kulturregion og bidra til en bedre regional fordeling av de statlige kulturmidlene. Hordaland skal styrkes som et nasjonalt og internasjonalt kulturelt tyngdepunkt.
 • Kultur:
 • Det er viktig å utvikle sosialpedagogisk kompetanse i skulane saman med kommunane - og det er statlige midlar tilgjengeleg på området.
 • Nye utdanningsløp og programfag bør vekse frem parallelt med næringas behov. Dette gjeld til dømes maritime og marine fag, nye subseafag, akvakultur og mat- og produksjonsfag og akvakultur.
 • For å møte ein aukande etterspurnad på yrkesfaglege kompetanse i samfunnet, har vi eit felles mål på tvers av alle politiske parti å bidra til auka status og verdsetjing av yrkesfaglege linjer og hindre dei store fråfalltala. Pilotprosjektet til HFK, Hyssingen produksjonsskule, er eit døme på Hordaland som eit nytenkjande og satsingsvillig fylke, som på sikt forhåpentlegvis kan tene til nasjonal inspirasjon. Her ligg vi i Norge etter internasjonalt.
 • Framtida ligg hjå ungdomen, som Hordaland skal ivareta, utdanne og inspirere. For å auka verdiskapinga og samstundes løysa klimautfordringa må vi engasjere til nyskaping, entreprenørskap og arbeide aktivt for å motverke fråfallsproblematikken. Venstre og MDG legger inn midlar til fleire lærlingar i HFK.
 •  
 •  
 • MDG og Venstre understreker og vil forsterke tydinga av eit omstillingsdyktig regionalt nivå som alliansebyggjar og regional pådrivar for å fremma berekraftig nærings- og samfunnsutvikling både i bergensområdet og i distrikta. Her vil vi prioritere støtte knytt til tiltak som er miljømessig berekraftige, eit rent omstillingskrav er ikkje nok. På sikt ønsker vi at alle tilskot og støtte til næring skal ha eit klårt fokus på grøn omstilling.
 •  
 • Styrke handlingsplanen for museum og arbeide for eit Museumsløft.
 • Sikre fortsatt drift av Bokbåten Epos, som er eit kulturelt flaggskip og ein synlig del av ein vestlandsk kulturregion og eit distriktsbibliotek.
 • Styrke satsinga på kystkultur, herunder sikre Stiftelsen Kystsogevekene.
 • Styrke Hordaland Teater som nynorskarena og som pådriver for å fremme ny dramatikk på nynorsk.
 • Vidareutvikle Bergen som nasjonal og internasjonal kulturby. Ein viktig del av dette arbeidet er å sikre at BIT Teatergarasjen og Carte Blanche, to av landets viktigaste kulturtilbod på sine felt, forblir i Bergen og Hordaland.
 • Sikre vidare drift av KulturVest, som viktig virkemiddel for en rekke profesjonelle kulturinstitusjonar.
 • Satse på bibliotek som eit kulturtilbod med breitt nedslagsfelt og som møtestader for menneske med ulik kulturell og sosial bakgrunn.
 • Auke støtta til fylkets to friluftsråd og vidareutvikle det gode samarbeidet mellom råda og fylkeskommunen.
 • Vere ein viktig bidragsytar til 1000-årsjubileet for Kristenretten i 2024, gjennom støtte til nytt sogespel med premiere 2016.
 • Støtte opp om det viktige arbeidet utført av mange frivillige i gruvene på Litlabø, eit arbeid som er med på å sikre ivaretaking av viktig industrihistorie.
 • Tilrettelegge for meir fysisk aktivitet i den vidaregåande skule.
 • I satsinga på Dialogsenteret i Bergen understreker vi behovet for meir open dialog og forståing mellom menneske og religionar i Bergen. Innvandring av menneske frå heile verda gjer vår del av vestlandet global. Ufordringane i Europa er våre. Og vi skal løysa dei med openheit og dialog. 
 • Administrasjon:
 •  
 • Vi ber rådmannen utgreie innsparingar på utgifter knytt til konferanse og intern reiseverksemd.
 • Venstre/MDG ber om at det for alle investeringar innan nye system eller anlegg skal synast kva effekt det har på drifta.Fylkestinget er øvste organ i Hordaland Fylkeskommune. Vi skal bidra til lågare klimagassutslepp, betre føresetnader for å ta vare på det biologiske mangfaldet i heile fylket, og betre livsvilkår for den oppveksande generasjonen.Budsjettframlegget til Venstre/ MDG tar utgangspunkt i fylkesrådmannens framlegg, men med følgjande tillegg og endringar: 
 •  
 •  
 •  
 

Beløp

UTGIFT

 

Samferdsel og miljø

 

Auka midler til klimaplan

3

El-bil fordel på ferje

1

takstfrys månedskort

12

Forum Nye Bergen

0,2

Auke ruteproduksjon i distriktene

1,45

Enhetstakst Arna-Bergen

12

2,5% auke i pris/ ikkje 4,5%

14

Sum

44

 

 

Kultur

 

Hordaland Teater

0,2

Cornerteateret

0,26

Dialogsenteret

0,5

Friluftsrådet Vest

0,05

BOF

0,1

Kystpilgrimsleia

0,2

Bokbåten

0,7

Litteraturhuset

0,1

Espeland Fangeleir

0,25

Edvard Grieg kor

0,2

Bømlo teater - ein ny dag 1000 års jubileum 2024

0,2

Kultur Vest

0,3

Gruvene på Litlabø

0,1

Vidareføring av gratis leige av HFK bygg

0,2

Bergen nasjonale opera

0,35

Prosjektmidler Folkemusikk

0,2

Kystsogevekene

0,3

Raftostiftelsen

0,2

Handlingsprogram Museum

1

SUM

5

 

 

Opplæring:

 

Tiltak fleire lærlinger

1

Elev og lærlingeombud

0,65

Tiltak auka gjennomføring yrkesfag

3

Samarbeid- næring/skule

0,29

Sum

4,94

 

 

Inntekter

 

Reg.avd.

4

BRB

3

Omorganisering samferdsel

2

(Driftsfinansierte inv.)

20

Innsparing møtevirksomhet

1

Arealøkonomisering

5

(Udisp.midler)

19

sum

54

Balanse

0

 

 

Inntekter Investering

 

Disposisjonsfondet

6,5

Sum

 

Utgifter Investering

 

Hydrogenfyllestasjon

4

Kjøp av fylkeskommunale EL bilar jf. pk. 5.10 i handlingsprogrammet 2016

2,5

Sum

6,5

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits